Valikko

Valikko

Life Coach Academy Life coach -koulutukset

Usein kysytyt kysymykset

1. Miten LCAF Certified Coach® -koulutus eroaa muista coach-koulutuksista?

Laajuudellaan, koulutus edustaa holistisen coachauksen suuntausta, eli koulutuksesta saa, sekä Life-, että Business Coachin ammattitaidon, teoriaopit ja valmennustyökalut, niin yksityiselämän, kuin työyhteisöjen kontekstissa tapahtuvaan coachingiin –  ja paljon muuta! Ihmiskuva on holistinen eli kokonaisvaltaisesti elämän osa-alueita tarkasteleva ja kehittämään pyrkivä.

Koulutus on luotu pilot hankkeena Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolle vuonna 2013, jolloin tavoitteeksi otettiin Life Coach koulutuksen sisällön päivittäminen ja laajentaminen kohti vankempaa teoreettista pohjaa, sekä kansainvälisesti määriteltyjen Coaching ydintaitojen vahvaa osaamista. Koulutuksen ydin on rakennettu tämän periaatteiston ympärille. Koulutusta on ollut kehittämässä ICF Sertifioidut coachit.

Koulutusohjelmaan lisättiin Life Coaching oppien lisäksi n.  80% lisää ajankohtaista teoriaa ja uusia työkaluja, niin coachingista itsestään, kuin teemoista, mitä koulutuksen eri moduulit sisältävät.

Olemme viime vuosina lisänneet erityisesti Coaching-dialogin harjoittelua, sen observointia ja kehittämistä. Tämä dialogi on coachin tärkein työkalu ja sen harjoitteluun olemme erityisesti panostaneet koulutuksen alkumetreiltä aina näyttökokeisiin saakka.

Coaching itsessään on ohjausmuoto, jossa substanssi tulee asiakkaalta ja coaching prossessin ohjaamisesta vastaa, siihen pätevän koulutuksen saanut coach. Tämä on coaching ajattelun vahva ydin.

Poiketen muista coaching-koulutuksista, olemme lisänneet eri elämän osa-aluisiin keskittyviin moduuleihimme, perus teoriatiedon kyseisestä teemasta, jotta coachin tietoisuus aihepiiristä olisi prosessin ohjaamista edistävällä tasolla. Tietoisuus lisääntyy tiedon kautta, ja mitä laajempi tietoisuus coachilla on, sitä paremmin hän osaa rakentaa asiakkaalleen onnistuneita coaching-prosesseja.

Teorioiden lisääminen koulutukseen on kokemuksemme mukaan lisännyt coachien luottamusta omaan kykyynsä valmentaa eri aihepiirejä ja lisännyt myös henkilökohtaista ymmärrystä elämän eri osa-alueita kohtaan.

Käytännössä meiltä valmistuneet coachit hallitsevat siis perustiedon esim. kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, saaden teoriatiedon esim. terveellisestä ruokavaliosta, palautumisesta ja liikunnasta ja lisäksi hallitsevat sen aihepiirin valmennustyökalut ja coaching prosessin luomisen.

Lisäksi koulutusohjelmaan on lisätty työhyvinvointivalmentamisen teoria- ja taustatiedot, työhyvinvointivalmentajan kartoitustyökaluja sekä ratkaisukeskeiset work shop -mallit, joiden avulla voi kehittää työyhteisön työhyvinvointia. Nämä ovat oleelliset lisäykset valmentajalle, joka tavoittelee tulevaisuudessa myös työyhteisöjen valmentamista korkealla ammattitaidolla.

Koulutukseen on lisätty myös, muista coach-koulutuksista poiketen perustietoa temperamenttityyleistä ja persoonallisuusoppia, sekä hyvin korkealle arvostamamme NVC eli Non Violent Communication -prosessi eli rakentavan vuorovaikutuksen perusteet.

2. Mitä on coaching?

Coaching on luottamuksellista, eteenpäin vievää keskustelu- ja ohjausapua, niin yksityishenkilöille, kuin esimerkiksi työyhteisöjen ratkaisukeskeiseen kehittämiseen. Coachingin painopiste on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydessä.

Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Coaching kehittää tietoisuutta, auttaen selkeyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa. Coaching lisää itsetuntemusta, itsensä johtamisen sekä itsesäätelyn taitoja.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä. Coaching myös kehittyy koko ajan, ja koulutukseemme integroidaan jatkuvasti myös uusia oppeja ja sisältöjä.

Coaching-prosessi rakentuu kahdesta ulottuvuudesta: systemaattisesta rakenteesta ja dialogista.

Rakenne lyhykäisyydessään sisältää valmennettavan asiayhteyteen liittyvän tavoitteen asettamisen, nykytilanteen kartoittamisen, toimintavaihtoehtojen tarkastelun sekä toiminnan ylläpidon valmentajan tukemana.

Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, aktiivisesta kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja siihen perustuu coaching-prosessin kehittävä osuus. Dialogin välityksellä voi tutkiskella tietoisesti omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään. Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia eikä niitä anneta hänelle suoraan. Dialogin vahvuuksia onkin, että se opettaa ajatteluun, eikä pelkkään ulkoapäin tulleen tiedon vastaanottamiseen.

2.1 Kenelle coaching sopii?

Coaching sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse coachingia, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

3. Voiko moduuleita käydä eri ryhmissä?

Kyllä voi. Mikäli valitsemasi koulutusryhmä ei joidenkin moduulien osalta sovi aikatauluihisi, on hyvin tavallista käydä moduuleita toisissa ryhmissä. Moni pitää tätä jopa kehittävänä, koska jokaisessa ryhmässä tutustuu taas uusiin coacheihin ja erilaiseen ryhmään.

4. Millaisista taustoista koulutukseen haetaan ja millaisilla tavoitteilla?

Koulutukseen tullaan monista eri lähtökohdista ja monella eri agendalla.

Koulutuksesta saa kattavan osaamisen, teoria- ja taitopaketin, voidakseen toteuttaa ammattitaitoista ratkaisukeskeistä valmennusta, niin yksilöille, kuin työyhteisöille.

Suurin osa on, jo ihmissuhdetyötä tekeviä henkilöitä, jotka tarvitsevat valmentavaa otetta nykyiseen työhönsä, esim. esihenkilöt, vaativissa asiakaspalvelutehtävissä ja HR tehtävissä työskentelevät, sekä esim. opettajat, rehtorit, hyvinvointi-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset.

He saavat koulutuksesta osaamisen ja työkalut, joka auttaa heitä kohtaamaan ja ohjaamaan ihmisiä ratkaisukeskeisesti ja valmentavalla otteella, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja mm. ihmissuhdetaidot tietoisemmin huomioiden.

Osa opiskelijoista on jo valmiiksi yrittäjiä, esim. terapeutteja, personal trainereita, fysioterapeutteja, hoitajia, kauneudenhoitoalan ammattilaisia, joogaohjaajia, jotka ovat huomanneet tarvitsevansa työssään myös psykologiseen ohjaukseen ammattimaisia työkaluja.

Osa lähtee hakemaan uutta ammattia ja työllistyvät joko valmennusalan yrityksiin, esim. uravalmentajaksi tai rakentavat tästä itselleen yrityksen, joka tietysti vaatii sitten jo yrittäjyys- ja myyntitaitoja, joita voi sitten opiskella lisää jatkokoulutuksissa.

Moni tulee työnantajan lähettämänä, jolloin työnantaja kustantaa koulutuksen, saaden opiskelijasta oman valmentajan, joka toteuttaa työhyvinvoinnin kartoittamista, valmentamista ja inhouse-coachingia työnantajalleen.

Moni opiskelija tulee koulutukseen täysin itseään varten, halutessaan tutustua itseensä syvemmin ja kehittääkseen itseään ja omaa elämää.

Tavallista on, kahden tasavertaisen hakiessa samaa työpaikkaa, henkilö, jolla on coach-koulutus, saa kyseisen työpaikan, koska tutkintomme on erittäin arvostettu ja ajankohtainen tämän päivän työmarkkinoilla, jossa todella tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisestä, ratkaisukeskeistä
asennetta ja taitavaa vuorovaikutusta.

Mahdollisuuksia on monia ja omista lähtökohdista riippuu, miten coachin osaamisella ja ammattitaidolla voi itseään työllistää.

Mikäli sinulla jäi vielä kysyttävää koulutuksesta tai sen käytänteistä, laitathan kysymyksesi info@lifecoachacademy.fi osoitteeseen, niin vastaamme Sinulle viikon sisällä.

Voimme mieluusti aina sopia myös maksuttoman soittoajan, jossa käydään opiskelutavoitteitasi yhdessä läpi, ja pohditaan olisko tämä koulutusohjelma sellainen, joka palvelisi sinua!